تخصص موجود در مجموعه آروین رایان ارتباط به ما این امکان را میدهد تا در زمینه های اداری، مالی، بالینی، فرآیندی و فناوری، به مراکز پزشکی و سایر سازمان های حوزه مراقبت های سلامتی، راهکارهای مشاوره ای ارائه دهیم.
در مجموعه آروین رایان ارتباط، متخصصین، پزشکان، جراحان و کارشناسان متعددی حضور دارند که در تحلیل و طراحی سیستم های مدیریتی مراکز پزشکی و نرم افزارهای تخصصی پزشکی بسیار برای تیم ما حائز اهمیت هستند.